SOFRA KURUMSAL VE ÖDÜLLENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. - AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinize saygı gösteriyoruz. Bu bilinçle Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinizin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta; bu web sitesinde bulunan SOFRA Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmekteyiz.

1- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ve Şirketimiz Ortaklarını oluşturan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Şirket Ortakları”) birimleri, çağrı merkezleri, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Şirket Ortakları’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Şirketimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizlerle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme konularında haberdar edilmeniz,
 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunmak üzere Şirketimizle çalışan ya da size hizmet sunarken Şirketimize yardımcı olan stratejik ortaklarla ürün ve hizmetlerimizi size ulaştırılması/sunulması, ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinizin araştırılması,
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle mutabakat sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • Şirketimiz ve Grup Şirketlerimizin müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimiz, Şirket Ortaklarımız ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan 3. kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

2- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz işbu metnin 1. maddesine belirtilen gerekçeler ile satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması, sunulabilmesi için çalıştığımız kurye şirketleri, temsilciler, dış hizmet sağlayıcılar, mal ve hizmet alımı yaptığınız üye işyerleri, iş ortakları, temsilcileri, dış hizmet sağlayıcıları, ilgili finansal kuruluşlar, bankalar ve sair SOFRA’nın anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler, Şirket Ortakları’na, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, Şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz SOFRA ile akdedilen sözleşmeler, bayiler/temsilcilikler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 • SOFRA’nın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • SOFRA’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, SOFRA’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Turkcell Tepebaşı Plaza, Asmalımescit Mah. Meşrutiyet Cad. No:71 Beyoğlu adresine veya sofrakurumsal@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde destek@payekart.com.tr elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

5- AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

İşbu Aydınlatma Metni, SOFRA tarafından gerek internet adresi gerekse mobil uygulamaları üzerinden yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. SOFRA, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. SOFRA tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metninin internet sitesi ile mobil uygulamada yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni değişiklikleri takip edebilmeniz adına ilgili mecraları belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.