1- TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:71 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde mukim Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. (“SOFRA”) ile Sofra Mobil Uygulaması’na üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın elektronik ortamda Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2- TANIMLAR

Uygulama: Paycell isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade eder.

Kullanıcı: Uygulama’dan SOFRA tarafından sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade eder.

Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının SOFRA ile ilgili işlemlerinde ve Uygulama’nın yorum yapma, not verme ve fotoğraf yükleme işlemlerinde giriş erişimini sağlayan kullanıcı adı, e-posta adresi, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder.

İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

Mesaj: SOFRA’nın, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların SOFRA tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

Paye Kart İşlemleri Sayfası: Kullanıcının yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak giriş yaptığı, mobil uygulama üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, Uygulama içinde kendisine özel sayfayı ifade eder.

Şirket: Uygulamayı işleten ve uygulamanın sahibi olan Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.’yi ifade eder.

3- KONU ve KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’ya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride SOFRA tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin SOFRA tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de bahsi geçen hak ve hükümlerini kabul etmekle birlikte, tüm fiziki ve sanal ürünleri kapsayan kullanıma, içeriğe, üyeliğe, hizmetlere ve bilgilendirmelere ilişkin SOFRA tarafından Sözleşme’ye ilişkin açıklanan türlü beyanı da kabul etmiş olur. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve beyan eder.

4- UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi "Kullanıcı’nın" doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler SOFRA’nın ve/veya Şirket’in sorumluğunda değildir. SOFRA her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Uygulama’dan yararlanmasına son verebilir.

5- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulama’daki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulama’daki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, SOFRA internet sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Kullanıcı, SOFRA’nın ve/veya Şirket’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Kullanıcı, SOFRA’nın ve/veya Şirket’in işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcı’ya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple SOFRA’dan ve/veya Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

d) Kullanıcı, Uygulama’ya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçları’nı kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçları’nın üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. SOFRA ve/veya Şirket, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde SOFRA’yı ve/veya Şirket’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

e) Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. SOFRA ve/veya Şirket, Kullanıcı tarafından SOFRA’ya ve/veya Şirket’e iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

f) Kullanıcı, kendine ait Paye Kart İşlemleri Sayfası’nda ve uygulamada yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından, Uygulama içinde paylaşılan her türlü görsel veya yazılı veri, bilgi, yapılan yorumlar ve puanlama gibi işlemler Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu işlemlerden dolayı SOFRA’nın ve/veya Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SOFRA’nın ve/veya Şirket’in, Kullanıcı tarafından paylaşılan işbu veri ve bilgiler nedeniyle bir zarara uğraması halinde, Kullanıcı bu zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SOFRA’nın ve/veya Şirket’in, Kullanıcı tarafından paylaşılan her türlü görsel veya yazılı veri, bilgi ve yapılan yorumlarla ilgili takdir hakkı saklıdır. Kullanıcı, işbu paylaşımların, SOFRA’nın ve/veya Şirket’in denetiminden geçtikten sonra yayınlanacağını kabul eder. Hukuka ve ahlaka aykırı paylaşımlar yayınlanmayacaktır. Kullanıcı, paylaşımının yayınlanmadığından bahisle SOFRA’dan ve/veya Şirket’ten herhangi bir talepte bulunamaz.

g) Kullanıcı, SOFRA’ya ve/veya Şirket’e verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı SOFRA’nın ve/veya Şirket’in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

h) SOFRA’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile SOFRA’nın ve/veya Şirket’in Uygulama’ya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

i) Kullanıcı işbu Uygulama’nın Şirket’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu Uygulama’nın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, SOFRA ve/veya Şirket’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

j) Uygulama’da ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı SOFRA’nın ve/veya Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. SOFRA ve/veya Şirket, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

k) Kullanıcı, SOFRA ve Şirket birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

l) Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak SOFRA’ya ve/veya Şirket’e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin SOFRA tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, SOFRA’nın ve/veya Şirket’in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda SOFRA’nın ve/veya Şirket’in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın SOFRA ve/veya Şirket tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle SOFRA işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

m) Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan sonra "Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum" maddesini onayladıktan sonra işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun SOFRA tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcı’nın sözleşmesi derhal feshedilir.

n) Uygulama’nın kullanıldığı mobil cihazın, tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı korumak, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etmekten Kullanıcı sorumludur.

o) Kullanıcılar’ın (i) Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Uygulama’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, SOFRA ve/veya Şirket’e ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, SOFRA ve/veya Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

p) Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

q) SOFRA’nın ve/veya Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki koşullar üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. SOFRA ve/veya Şirket tarafından Sözleşme ve diğer koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

r) SOFRA ve/veya Şirket tarafından Kullanıcı’ya sağlanan abonelik ve üyelikler ücretsiz olup, uygulama içi satın almaların söz konusu olması durumunda Kullanıcı’nın kendisinin verdiği yetki ve onaylar dahilinde satın almalar gerçekleşir. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile dilediği zamanda, herhangi bir haber verme yükümlülüğü olmaksızın abonelik ve üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

5.2. SOFRA’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) SOFRA ve/veya Şirket, Uygulama'da sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SOFRA ve/veya Şirket, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. SOFRA ve/veya Şirkettarafından Kullanıcı’dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan SOFRA ve/veya Şirket sorumlu olmayacak ve Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde SOFRA ve/veya Şirket kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. SOFRA ve/veya Şirket, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SOFRA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) SOFRA ve/veya Şirket, Uygulama'da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) SOFRA ve/veya Şirket işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulama’yı kullanma koşulları ile Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulama’yı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulama’da yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulama’nın kullanımı ya da Uygulama’ya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, SOFRA tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

e) SOFRA ve/veya Şirket, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. SOFRA ve/veya Şirket özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, SOFRA’dan ve/veya Şirket’ten kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

f) SOFRA ve/veya Şirket gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

6- UYGULAMA ÜZERİNDEN VERİLECEK HİZMETLER

Uygulama aracılığıyla Kullanıcılara; bakiye görüntüleme, hesap hareketlerini inceleme, kampanya ve ürünleri inceleme, kampanyaya katılım belirtme, bireysel bakiye yükleme, üye işyeri önerme, mobil uygulama aracılığıyla ödeme yapma, pin belirleme/kaldırma/değiştirme, kullanıcı bilgilerini güncelleme, harcama noktalarını görüntüleyebilme ve SOFRA ile iletişime geçme hizmetlerini sunacaktır. Uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler, SOFRA’nın mal ve hizmetin satısı/sağlayıcısı konumundaki 3.kişilerle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp, azaltılabilecektir.

7- UYGULAMA KULLANIMIYLA İLGİLİ GENEL ESASLAR

Uygulama aktivasyonu için cep telefonu numarasının, girilen numaraya gönderilecek tek kullanımlık aktivasyon kodunun, Kullanıcı tarafından belirlenecek Uygulama şifresinin (2 defa) ve e-mail adresinin girilmesi gerekmektedir. Girilen e-mail adresine gönderilecek doğrulama e-maili üzerinden Kullanıcı doğrulamasının yapılması gerekmektedir. Aktivasyon sırasında girilecek e-mail adresinin güncel ve Kullanıcı’nın kullanımında olan doğru bir e-mail adresinin olması önemlidir. Aktivasyon işlemini başarılı tamamlayan Kullanıcı için Uygulama ve cihaz eşleştirmesi yapılacak olup Uygulama şifresini girerek Uygulama’da işlem yapabilecektir. Uygulama şifresinin unutulması durumunda aktivasyon sırasında girilen e-mail adresine şifre sıfırlama linki gönderilecektir.

Uygulama hizmetleri kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için SOFRA ve yasal düzenlemeler tarafından gerekli görülen bilgiler Kullanıcı tarafından verilecektir. Üçüncü kişiler tarafından Uygulama kullanılarak yapılan gönderimler nedeniyle, Kullanıcı ve üçüncü şahıslar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, SOFRA ve/veya Şirket hiçbir şekilde taraf olmayacaktır. Uygulama üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak Uygulama üzerinden verilen komutlar yazılı talimat niteliğindedir, bu talimat SOFRA ve/veya Şriket’e ulaştığı anda ayrıca her bir işlem için yazılı talimat alınmaksızın söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda kullanıcı SOFRA ve Şirket’i yetkili kılar.

8- SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

7.1. SOFRA ve/veya Şirket, Uygulama’ya girilmesi, Uygulama’nın ya da Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SOFRA ve/veya Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7.2. Uygulama’ya ya da link verilen sitelere girilmesi, Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı’nın Uygulama’yı ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere SOFRA’nın ve/veya Şirket’in her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir. Uygulama kullanılarak gerçekleştirilecek işlemlerin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle işlemlerin gerçekleştirilmemesi vb. sebepler dolayısıyla uğranabilecek tüm zarar ve sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine aittir.

7.3. Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan hizmetler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup bu kapsamda SOFRA’nın ve/veya Şirket’in bunların gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu ya da taahhüdü bulunmamaktadır. SOFRA ve/veya Şirket’in, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Söz konusu bilgiler ve ödemeler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı SOFRA’nın ve/veya Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

7.4. Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda SOFRA’nın ve/veya Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.5. Kullanıcı, SOFRA’nın ve/veya Şirket’in Uygulama’ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Uygulama’dan yahut Uygulama’ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir. Kullanıcı, SOFRA ve/veya Şirket tarafından açıkça izin verilmedikçe SOFRA’nın ve/veya Şirket’in sunduğu hizmetlere SOFRA’nın ve/veya Şirket’in sağladığı platform/platformlar üzerinden sunulan arabirim haricinde hiçbir şekilde erişmeyecektir, erişmeye teşebbüs etmeyecektir.

9- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında herhangi bir kişisel veri aktarımı olması halinde, Taraflar, kişisel verileri (i) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, yürürlükteki mevzuatlara ve genel ilkelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun kararlarına, Kişisel Veri Korunması Kurumu’nun düzenlemelerine uygun olarak, (ii) ilgili kişilerden alınan açık rıza ile, ilgili kişileri bilgilendirerek ve (iii) ilgili kişilerden alınan açık rızaya uygun olarak işlemekle (kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi vb gibi veriler üzerinde gerçekleşen her türlü işlemi) yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Taraflar kişisel verilerin işlenmesi sırasında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleneceğini, işlendikleri amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü olunacağını ve gerekli olan süre kadar muhafaza edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Taraflar, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın veya açık rıza aranmaksızın veri işlenmesi şartlarının oluşmadığı durumlarda kişisel verileri diğer tarafa aktaramaz. Taraflar arasında kişisel veri aktarımı olması halinde kişisel verilerin aktarıldığı Taraf, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın veya Kanunda sayılan veri işleme şartları bulunmaksızın, işleyemez, kaydedemez, muhafaza edemez ve üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına hiçbir şekilde aktaramaz. Taraflar kendi sistemlerinde herhangi bir güvenlik ihlalinin bulunduğunu herhangi bir kişisel verinin tahrip edildiğini, değiştirildiğini, hukuka aykırı olarak erişildiğini veya elde edildiğini tespit ettiği takdirde derhal ilgili kişileri diğer tarafı ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulunu bilgilendirmek ve oluşabilecek zararları önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri derhal almakla yükümlüdür. Taraflardan herhangi birinin yukarıda yer alan hükümlere ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna aykırı hareket etmesi nedeniyle karşı Taraf nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin SOFRA Aydınlatma Metni www.payekart.com.tr adresinde yer almaktadır.

10- MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek [örneğin, grev, lokavt, savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kargaşalık, deprem, yangın, sel, benzeri tabii afetler, devletin karar ve eylemleri, v.b.] ve Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Taraflar’ın bu süre içersinde bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflar’dan herhangi biri işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak herzaman fesh etmek hakkına sahiptir. Ancak, yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin hiçbiri, doğmuş Multinet alacaklarının ödenmesinin durdurulması için sebep teşkil etmeyip, doğmuş alacaklar vadesinde ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

11- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SOFRA’nın ve/veya Şirket’in bünyesinde bulunan fiziki ve sanal ürün/hizmetlerin (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, SOFRA ve/veya Şirket markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları SOFRA’ya ve/veya Şirket’e aittir. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan SOFRA’ya ve/veya Şirket’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler SOFRA’nın ve/veya Şirket’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SOFRA’dan ve/veya Şirket’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

12- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SOFRA’nın ve/veya Şirket’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13- TEBLİGAT ADRESLERİ

Kullanıcıların, SOFRA’ya ve/veya Şirket’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

14- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Kullanıcı, tüketici olması halinde yerleşim yerinde bulunan Tüketici mahkemeleri ve hakem heyetlerine başvurabilir.

15- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SOFRA’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulama’ya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

17- YÜRÜRLÜK

Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.